The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Schinke R. (Max-Planck-Institut f&)

List of reports:

  1. R. Schinke (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen, Germany)
    Theoretical investigation of the photodissociation of ozone

Back