The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Child M.S. (University of Oxford, Oxford, United Kingdom)

List of reports:

  1. M.S. Child (University of Oxford, Oxford, United Kingdom)
    Quantum monodromy and molecular spectroscopy

Back