The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Emelyanov D.S. (Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia)

List of reports:

  1. D.S. Emelyanov, V.N. Stroinova (Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia)
    Halfwidths and lineshifts in 3v1+v3 band induced by Ar pressure

Back