The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Makhniov A.S. (Vyatka State University, Kirov, Russia)

List of reports:

Back