The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Sinitsa L.N. (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)

List of reports:

  1. T.M. Petrova, L.N. Sinitsa, A.M. Solodov (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
    ICL–spectroscopy of molecules excited in laser spark
  2. M.Yu. Bezvinnyy (Tomsk State University, Tomsk, Russia), L.N. Sinitsa (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
    Spin–selective adsorption of water vapor by activative coal
  3. V.I. Serdyukov, L.N. Sinitsa, Yu.A. Poplavskii, V.N. Saveliev (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia), N.Yu. Boldyrev (Institute of Spectroscopy RAS, Troitsk, Russia)
    Water vapor spectra at temperature of 2000 – 3000 K in the region 2000 - 12000 cm-1

Back