The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Ptashnik I.V. (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)

List of reports:

  1. I.V. Ptashnik (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia)
    Natural water dimer absorption: the new old facts

Back