The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Nikolaev I.V. (Physical Institute RAS, Moscow, Russia)

List of reports:

  1. S.N. Andreev, I.V. Nikolaev, V.N. Ochkin, S.Yu. Savinov, M.V. Spiridonov, S.N. Tskhai (Physical Institute RAS, Moscow, Russia)
    Wavelength modulation spectroscopy due to unsteady heating of a diode laser active medium
  2. I.V. Nikolaev, V.N. Ochkin, M.V. Spiridonov, S.N. Tskhai (Physical Institute RAS, Moscow, Russia)
    Cavity Ring–Down Spectroscopy with diode array

Back