The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Doronin M.V. (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia)

List of reports:

  1. M.A. Koshelev, D.S. Makarov, M.V. Doronin, M.Yu. Tretyakov (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia), M.V. Tonkov (V.A. Fock Institute of Physics St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia)
    Line broadening of J = 9, 12 and 16 manifolds in the rotational spectrum of CHF3

Back