The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Dryagin Yu.A. (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia)

List of reports:

  1. I.A. Koval, M.A. Koshelev, M.Yu. Tretyakov, L.M. Kukin, L.I. Fedoseev, V.V. Parshin, Yu.A. Dryagin, A.F. Andriyanov (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia)
    Temperature dependence of collisional parameters of oxygen line at 118 GHz

Back