The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Vasin V.V. (Institute of Mathematics and Mechanics of Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia)

List of reports:

  1. V.V. Vasin, E.N. Akimova, G.Ya. Perestoronina, L.Yu. Timerkhanova (Institute of Mathematics and Mechanics of Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia), K.G. Gribanov, V.I. Zakharov (Ural State University, Ekaterinburg, Russia)
    Regular methods of solution of ill–posed problems for remote sensing of Earth atmosphere using high–resolution spectrometry

Back