The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Author: Fokin V.A. (Siberian State Medical University, Tomsk, Russia)

List of reports:

  1. B.G. Ageev, Yu.N. Ponomarev, O.Yu. Nikiforova (V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia), L.I. Volkova, E.Yu. Djakova, L.V. Kapilevich, D.V. Kapitanova, Yu.V. Kistenev, N.A. Smotrova, V.A. Fokin, A.V. Plohotin, T.A. Berendeeva (Siberian State Medical University, Tomsk, Russia)
    Optical–acoustic spectroscopy of the expired air at a human respiratory pathology

Back