The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Participant Organizations

Organization: Vyatka State University, Kirov, Russia

List of reports:

Back