The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Participant Organizations

Organization: Institute of Mathematics and Mechanics of Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia

List of reports:

  1. V.V. Vasin, E.N. Akimova, G.Ya. Perestoronina, L.Yu. Timerkhanova, K.G. Gribanov, V.I. Zakharov
    Regular methods of solution of ill–posed problems for remote sensing of Earth atmosphere using high–resolution spectrometry

Back