The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Participant Organizations

Organization: Siberian State Medical University, Tomsk, Russia

List of reports:

  1. B.G. Ageev, Yu.N. Ponomarev, O.Yu. Nikiforova, L.I. Volkova, E.Yu. Djakova, L.V. Kapilevich, D.V. Kapitanova, Yu.V. Kistenev, N.A. Smotrova, V.A. Fokin, A.V. Plohotin, T.A. Berendeeva
    Optical–acoustic spectroscopy of the expired air at a human respiratory pathology

Back