The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Participant Organizations

Organization: Institute of Laser Physics SB RAS, Novosibirsk, Russia

List of reports:

  1. V.A. Vasil'ev, A.I. Karapuzikov, I.V. Sherstov, V.A. Kapitanov, Yu.N. Ponomarev
    High–sensitive laser opto–acoustic gas–analyzer based on the wave–guide CO2 laser

Back