The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Program

20 July 2006, Thursday