The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 01-05, 2019, Nizhny Novgorod

Participant Organizations

Organization: Institute of Problems of Chemical Physics RAS, Chernogolovka, Russia

List of reports:

  1. Meshkov V.V., Stolyarov A.V., Ermilov A.Yu., Medvedev E.S., Ushakov V.G., Gordon I.
    Semi-empirical ground-state dipole moment function of CO molecule in the entire range of inter-atomic separation

Back