The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 01-05, 2019, Nizhny Novgorod

Organizers

  V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia  
  Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia