XXVII International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

July 05-09, 2021, Moscow

Author's Index

Author: Levitskiy M.E.

List of reports:

  1. Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitskiy M.E.
    Laser beams shaping based on amplitude-phase control of fiber-array
  2. Adamov E.V., Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Levitskiy M.E., Pogutsa Ch.E.
    Construction of a cryptographic key inconjugate transmit/receive laser communication systems  

Back