XVI International Symposium "Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics"

October 12-15, 2009, Tomsk, Russia

Organizing Committee

 1. Kolosov Valeriy V., Prof., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia - Chairman
 2. Belan Boris D., Prof., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia - Vice chair
 3. Apeksimov Dmitriy V., PhD, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia - Scientific secretary
 4. Lomaeva Galina Valentinovna, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia - Secretary
 5. Aksenov Valeriy P., Dr.
 6. Babikov Yury L, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 7. Bastrikova Nadezhda Ivanovna, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 8. Dudorov Vadim V., PhD, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 9. Filimonov Grigory A, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia; University of Dayton, Dayton, USA
 10. Golikova Irina G., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 11. Kolotkov Gennady A., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 12. Kononenko Ludmila G., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 13. Penin Sergey T., PhD, V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 14. Terent'eva Natalya G., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
 15. Zinner Antonina V., V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia