The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 18

 • E. Starikova and Vl.G. Tyuterev
  E. Starikova and Vl.G. Tyuterev
 • Poster Session B. I. Koval and Yu. Kalugina
  Poster Session B. I. Koval and Yu. Kalugina
 • M. Vervloet, N.N. Filippov, S. Civis
  M. Vervloet, N.N. Filippov, S. Civis
 • A. Csaszar and J. Tennyson
  A. Csaszar and J. Tennyson
 • Opening ceremony. Yu.N. Ponomarev
  Opening ceremony. Yu.N. Ponomarev
 • Poster Session B. Discussion
  Poster Session B. Discussion
 • Invited lecture. S.G. Rautian
  Invited lecture. S.G. Rautian
 • R. Georges
  R. Georges
 • D. Bailly, A. Barbe and M. Vervloet
  D. Bailly, A. Barbe and M. Vervloet
 • S. Shirin and O.V. Naumenko
  S. Shirin and O.V. Naumenko
 • M. Child and S.-M. Hu
  M. Child and S.-M. Hu
 • G.-S. Cheng, S.-M. Hu and S.A. Tashkun
  G.-S. Cheng, S.-M. Hu and S.A. Tashkun
 • Ya. Ponurovskii and V. Kapitanov
  Ya. Ponurovskii and V. Kapitanov
 • Poster Session B. Discussion
  Poster Session B. Discussion
 • Party. Tomsk participants
  Party. Tomsk participants
 • Opening ceremony. A.M. Sergeev
  Opening ceremony. A.M. Sergeev
 • A. Barbe, Vl.G. Tyuterev, A.D. Bykov
  A. Barbe, Vl.G. Tyuterev, A.D. Bykov
 • R. Schinke and Vl.G. Tyuterev
  R. Schinke and Vl.G. Tyuterev
 • N.N. Filippov, A.D. Bykov, N. Zvereva
  N.N. Filippov, A.D. Bykov, N. Zvereva
 • Invited lecture. R. Schinke
  Invited lecture. R. Schinke
 • K. Firsov, M. Balashov, Yu. Kalugina, L. Chebakova
  K. Firsov, M. Balashov, Yu. Kalugina, L. Chebakova
 • On the quay
  On the quay
 • V.I. Zakharov, V.I. Perevalov, L.N. Sinitsa
  V.I. Zakharov, V.I. Perevalov, L.N. Sinitsa
 • V.N. Saveliev, G.-S. Cheng, A.D. Bykov
  V.N. Saveliev, G.-S. Cheng, A.D. Bykov
 • M. Spiridonov
  M. Spiridonov
 • S.P. Belov and Vl.G. Tyuterev
  S.P. Belov and Vl.G. Tyuterev
 • M.Yu. Tretyakov and M.V. Tonkov
  M.Yu. Tretyakov and M.V. Tonkov
 • A.A. Vigasin and R. Georges
  A.A. Vigasin and R. Georges
 • Poster Session, N.N. Lavrentieva
  Poster Session, N.N. Lavrentieva
 • Invited lecture. V.A. Shuvalov
  Invited lecture. V.A. Shuvalov
 • R. Georges, B. Perevalov, E. Starikova
  R. Georges, B. Perevalov, E. Starikova
 • Invited lecture. S.G. Rautian
  Invited lecture. S.G. Rautian
 • A. Csaszar and J. Tennyson
  A. Csaszar and J. Tennyson
 • Invited lecture. V.A. Shuvalov
  Invited lecture. V.A. Shuvalov
 • On board party
  On board party
 • R. Schinke
  R. Schinke
 • Poster Session, Poster B2
  Poster Session, Poster B2
 • M. Bezvinnyy, Yu. Kalugina and V.A. Shuvalov
  M. Bezvinnyy, Yu. Kalugina and V.A. Shuvalov
 • On board party
  On board party
 • Invited lecture. R. Schinke
  Invited lecture. R. Schinke
 • On board party
  On board party
 • Opening ceremony. L.N. Sinitsa
  Opening ceremony. L.N. Sinitsa