The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 20, Kazan

 • The Kul Sharif mosque
  The Kul Sharif mosque
 • M.V. Tonkov, L.N. Sinitsa et al.
  M.V. Tonkov, L.N. Sinitsa et al.
 • Kazan: first acquaintance
  Kazan: first acquaintance
 • Orthodox church
  Orthodox church
 • O. Zakharova, V.I. Zakharov, K.M. Firsov
  O. Zakharova, V.I. Zakharov, K.M. Firsov
 • Welcome in Kazan
  Welcome in Kazan
 • Orthodox church
  Orthodox church
 • V.I. Perevalov
  V.I. Perevalov
 • O.V. Naumenko, A.D. Bykov, N. Zvereva
  O.V. Naumenko, A.D. Bykov, N. Zvereva
 • S.-M. Hu, M. Child, A. Campargue
  S.-M. Hu, M. Child, A. Campargue
 • M. Tonkov, O. Ponomareva with daughter, T. Petrova
  M. Tonkov, O. Ponomareva with daughter, T. Petrova
 • Welcome in Kazan
  Welcome in Kazan
 • E. Starikova
  E. Starikova
 • Yu. Kalugina
  Yu. Kalugina
 • S.A. Tashkun: new star of Kazan TV
  S.A. Tashkun: new star of Kazan TV
 • A. Barbe
  A. Barbe
 • V.A. Shuvalov
  V.A. Shuvalov
 • HighRus in Kazan
  HighRus in Kazan