The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 20, Banquet

 • Young scientists from Tomsk
  Young scientists from Tomsk
 • T. Kruglova and E. Starikova
  T. Kruglova and E. Starikova
 • A. Petrakov and M. Bezvinnyy
  A. Petrakov and M. Bezvinnyy
 • M. Bezvinnyy and T. Mishina
  M. Bezvinnyy and T. Mishina
 • A. Kozodoev and Yu. Kalugina
  A. Kozodoev and Yu. Kalugina
 • E.A. Polovtseva and V.N. Saveliev
  E.A. Polovtseva and V.N. Saveliev
 • A. Malinovsky et al.
  A. Malinovsky et al.
 • S. Yanigina, G. Kostomina, S. Mikhailenko
  S. Yanigina, G. Kostomina, S. Mikhailenko
 • M. Vervloet, A. Shapkin, A. Shestakov
  M. Vervloet, A. Shapkin, A. Shestakov
 • N.N. Lavrentieva
  N.N. Lavrentieva
 • S. Kalenskii
  S. Kalenskii
 • C. Kalenskii, O. Belai, K.M. Firsov
  C. Kalenskii, O. Belai, K.M. Firsov
 • Leonid Sinitsa
  Leonid Sinitsa
 • M. Koshelev, A. Kozodoev, S. Shirin
  M. Koshelev, A. Kozodoev, S. Shirin
 • K.M. Firsov and S.A. Tashkun
  K.M. Firsov and S.A. Tashkun
 • Venedict Kapitanov
  Venedict Kapitanov
 • Maksim Spiridonov
  Maksim Spiridonov
 • Vyacheslav Zakharov
  Vyacheslav Zakharov
 • K. Firsov, S. Tashkun, R. Imasu, V. Zakharov
  K. Firsov, S. Tashkun, R. Imasu, V. Zakharov
 • Ryoichi Imasu and Junko Imasu
  Ryoichi Imasu and Junko Imasu
 • Ladies and Yurii Ponomarev
  Ladies and Yurii Ponomarev
 • S. Shirin, E. Starikova, Yu. Kalugina
  S. Shirin, E. Starikova, Yu. Kalugina
 • O. Boyarkin and E. Bykova
  O. Boyarkin and E. Bykova
 • T. Kruglova and L.N. Sinitsa
  T. Kruglova and L.N. Sinitsa
 • Sergey Shirin and Eugeniya Starikova
  Sergey Shirin and Eugeniya Starikova
 • Eugeniya Starikova and Maxim Koshelev
  Eugeniya Starikova and Maxim Koshelev