The XV Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 18-21, 2006, Nizhny Novgorod, Russia

Photos

July 19, Makar'ev

 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • Makar'ev quay
  Makar'ev quay
 • Marar'ev cloister
  Marar'ev cloister
 • A.D. Bykov
  A.D. Bykov
 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • S.A. Tashkun
  S.A. Tashkun
 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • Excursion in the cloister
  Excursion in the cloister
 • Makar'ev cloister
  Makar'ev cloister
 • Church decoration
  Church decoration
 • Excursion in the church
  Excursion in the church
 • Excursion in the church
  Excursion in the church
 • Excursion in the church
  Excursion in the church
 • Church decoration
  Church decoration